quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Mẫu Đơn đăng ký CDS VN

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  CÂY DI SẢN VIỆT NAM

 
I- THÔNG TIN CHUNG:

1- Tên cây thường gọi: ..............................................................................................

2- Tên địa phương:............................................................................................................

3- Tên khoa học (nếu biết): ..............................................................................................

4- Địa chỉ nơi có cây: Thôn, Đường phố: .......................  Xã (Phường): .........................

Huyện (Quận): …………………………… Tỉnh (thành phố):..................................... ...

5- Tọa độ địa lý (nếu có): Vĩ độ: ............................ Kinh độ: ..........................................

6- Thông tin người đăng ký:

- Họ và tên: .................................................... Chức danh: .........................................

- Điện thoại: .................................................... Email: ................................................

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:

1- Tuổi cây: ..............................................................................................................

2- Cách xác định tuổi: ...............................................................................................

3- Chỉ tiêu đo đếm:                                                                                                  

3.1- Chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m

Chu vi: .................    m                     Tính ra đường kính  ............  m

3.2- Chiều cao cây: ............. m

4- Đặc điểm hình thái:

 - Cây đứng:                  Một thân:                    Hai hay nhiều thân:

 - Cây nghiêng:            Hướng nghiêng:           Góc nghiêng:

 - Bạnh vè (nếu có): Chu vi bạnh vè   ............   m

5- Hiện trạng của cây (Tốt hoặc bị sâu bệnh, hư hại):

..................................................................................................................................

6- Giá trị về mặt văn hóa, lịch sử: ....................................................................................

..................................................................................................................................

III- THÔNG TIN KHÁC:

1- Ít nhất 4 ảnh mầu cỡ nhỏ nhất là 13x18 chụp từ các hướng khác nhau, 02 ảnh chụp mẫu lá cây (tốt nhất có cả ảnh hoa và quả)

2. Các tài liệu nghiên cứu khác về cây đề xuất (nếu có)

                                                                                                             Nơi đăng ký, ngày     tháng    năm

Xác nhận của chính quyền địa phương

Người đăng ký

( Ký và ghi rõ họ tên, Chức danh)

 

 

 Xin tải mẫu Đơn đăng ký tại đây

Các tin khác

Tiêu chí Cây Di sản VNMẫu Đơn đăng ký CDS VNQuy trình xét duyệt CDS VN
VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE