quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Quyết định thành lập

 HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

-------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Số : 299-CT

Hà Nội, ngày  23 tháng 11 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

-------------------------------------------------

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;

Xét đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà  nước, Trưởng ban Tổ chức của chính phủ, ý kiến của ban Khoa giáo trung ương và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động.

Điều 2: Chủ nhiệm uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức của chính phủ và Trưởng Ban trù bị thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ HĐBT

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

---------------------------------------------------------

Nơi nhận:

- Ban bí thư TW Đảng (để báo cáo).

- Các đ/c Thường vụ HĐBT.

- Các Bộ, UB Nhà nước, các cơ quan khác thuộc HĐBT.

- UBND các tỉnh, thành phố, đăc khu trực thuộc TW.

- Văn phòng Trung ương

- Ban khoa giáo Trung ương

- Văn phòng quốc hội va HĐNN

- Toà án nhân dân tối cao.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Các cơ quan TW của cá đoàn thể.

 

 

************************************************************

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

---------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Số : 53/ QĐ-LHH

Hà Nội, ngày  23 tháng 11 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

V/v thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

CHỦ TỊCH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của liên hiệp các hội khoa học và lỹ thuật Việt Nam.

- Căn cứ quyết định số 299-CT của Chủ tịch hội đông Bộ trưởng ngày 23/11/1988 v/v cho phép thành lập Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam là thành viên của liện hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước là cơ quan bảo trợ.

Điều 2: Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam được có con dấu riêng  và tài khoản riêng.

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí  và phường tiện hoạt động.

Điều 3: Ban tổ chức của liên hiệp các khoa học và kỹ thuật Việt Nam và hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

CHỦ TỊCH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 (Đã ký)

------------------------------------------------------

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE