quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

Quyết định thành lập

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 
      Số : 299-CT
                                                                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1988
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘi ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
về việc cho phép thành lập Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
 
CHỦ TỊCH HỘi ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngà 4/7/1981;
Xét đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà  nước, Trưởng ban Tổ chức của chính phủ, ý kiến của ban Khoa giáo trung ương và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cho phép thành lập hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phường tiện hoạt động.
Điều 2: Chủ nhiệm uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức của chính phủ và Trưởng ban trù bị thành lập Hội bảo vệ thiên nhiên và mội trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ HĐBT
Nguyễn Khánh
(Đã ký)
Nơi nhận:
- Ban bí thư TW Đảng (để báo cáo).
- Các đ/c Thường vụ HĐBT.
- Các Bộ, UB Nhà nước, các cơ quan khác thuộc HĐBT.
- UBND các tỉnh, thành phố, đăc khu trực thuộc TW.
- Văn phòng Trung ương
- Ban khoa giáo Trung ương
- Văn phòng quốc hội va HĐNN
- Toà án nhân dân tối cao.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Các cơ quan TW của cá đoàn thể.

         LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC KỸ THUẬT  VIỆT NAM
                     
              Số : 53/ QĐ-LHH           
                                                                                Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1988
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH
LIÊN HIỆP CÁC HỘi KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
V/v thành lập Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN
 
CHỦ TỊCH
LIÊN HIỆP CÁC HỘi KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
 
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của liên hiệp các hội khoa học và lỹ thuật Việt Nam.
- Căn cứ quyết định số 299-CT của Chủ tịch hội đông Bộ trưởng ngày 23/11/1988 v/v cho phép thành lập Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam là thành viên của liện hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước là cơ quan bảo trợ.
Điều 2: Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam được có con dấu riêng  và tài khoản riêng.
Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí  và phường tiện hoạt động.
Điều 3: Ban tổ chức của liên hiệp các khoa học và kỹ thuật Việt Nam và hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP

CÁC HỘi KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM  

(Đã ký)

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE