Vietnamese English

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CÂY DI SẢN VIỆT NAM

Nhằm đáp ứng các yêu cầu của quý vị trong cả nước, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xây dựng video này để giới thiệu các thông tin cơ bản về Sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam cùng với các bước thực hiện đăng ký, xét duyệt Cây Di sản Việt Nam

Xin bấm vào hình dưới để xem Video